مدیران کمیته های جشنواره
       

دکتر سجادی صدر قائم مقام جشنواره

دکتر گل محمدی مدیر کمیته داوران

دکتر سرابی مدیر کمیته امور بین الملل

دکتر سفلائی مدیر کمیته علمی

آقای علی خراسانی مدیر کمیته اداری و مالی

آقای عدنان ملکی مدیر کمیته حراست

آقای سعید محمدی مدیر اجرایی

آقای سید هادی شریف زاده مدیر کمیته روابط عمومی

آقای محمد مخملچی مدیر کمیته تولیدات