تذکرات مهم
  • تکمیل فرم صرفاً از طریق سایت جشنواره به نشانی festival.iribu.ac.ir  میباشد. به تقاضای آثاری که کد رهگیری را از طریق وبگاه جشنواره دریافت نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • آثاری که کارت دانشجویی معتبر بر روی سایت جشنواره قرار نداده باشند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

  • یک قطعه عکس پرسنلی، عکس از صحنه یا پشت صحنه فیلم و تصویر کارت دانشجویی جهت بازگزاری به هنگام ثبت نام در وبگاه جشنواره الزامی است.

  • تمامی آثار بایستی حداکثر تا تاریخ 20/7/95 به دبیرخانه رسیده باشد. بدیهی است به آثار رسیده پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • مدت زمان فیلم ساخته شده به همراه کد رهگیری، مشخصات کارگردان و تلفن تماس ضروری حتماً بر روی DVD درج گردد.

  • اخذ تصمیم نهایی در خصوص مواردی که در مقررات و شرایط حاضر پیش بینی نشده است به عهده دبیر جشنواره میباشد.

  • تکمیل فرم تقاضای شرکت به معنای قبول شرایط و مقررات اعلام شده است، بدیهی است مسئولیت حقوقی آثار ارسالی بر عهده تکمیل کننده فرم شرکت در جشنواره است. داوطلبین میتوانند ضمن تکمیل فرم شرکت در جشنواره از سایت festival.iribu.ac.ir  ، آثار خود را به 

نشانی: تهران – خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای بزرگراه نیایش – دانشگاه صدا و سیما– دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم
دانشجویی – صندوق پستی 19395/1746 ارسال نمایند.
تلفن : 021-22168596
پست الکترونیک : festival@iribu.ac.ir